නිවහන පුවත් පොරොන්දම් හඳහන නැකත් ළදරු නාම රාහු කාලය සිහින හුනු පලාපල චාරිත්‍ර සුබ නිමිති අසුබ නිමිති මංගල සේවය
×
නිවහන පුවත් පොරොන්දම් හඳහන නැකත් ළදරු නාම රාහු කාලය සිහින හුනු පලාපල චාරිත්‍ර සුබ නිමිති අසුබ නිමිති මංගල සේවය

පුතුට දුවට ජීවිත කාලයටම අගනා තිළිණය ළදරු නාමයයි

Baby Names Babata lassana sinhala namak unique beautiful app list with meaning sri lanka බබාට නමක් ලස්සන සිංහල ශ්‍රී ලාංකික ළදරු නාම ලදරු නම් ලැයිස්තුව බිළිදු තැබීම 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

දරුවාට ලස්සන නමක් ලබා ගැනීම සඳහා සේවා ගාස්තුව ගෙවීමේ ක්‍රමය පහලින් තෝරන්න

Online Bank Payments EZ Cash Bank Diposit Bank Transfer
සිංහල ළදරු නම් ලැයිස්තුව ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු (Details needed for the Sinhala baby names list)

-
-
 : 
:
ඔබගේ තේරීමට අනුව උපන් වේලාව වෙනස් වේ
(Birth time varies according to the above selection)
 

බිළිඳු නාම / බබාට නමක් / ළදරු නාම / ලදරු නම් ලැයිස්තුව / නම් තැබීම (Baby Names Sinhala / Babata lassana Namak)

In Sri Lanka, we follow 100% astrological principles to make uncommon and unique beautiful Sinhala Baby Names list (Babata lassana namak Sinhala). These names are gender-based, cultural, traditional, meaningfull and unique. More importantly, Sinhala baby names with meaning (Babata namak / Babata lassana Sinhala namak / Sinhala Baby Names / Babata namak Sinhala / Babata lassana namak) according to the date of birth and there are optimistic letters that are unique every day then according to the Lagnaand also according to the Nakatha and Nakath Paadaya. "Lagna" or "Ascendant Sign" or "Lagna Rashi" is the first time your soul make contact on Earth after birth. It refers to a position of the sun in the direction of a star that appears on Eastern Horizon. An individual's birth chart is entirely based on Lagna Rashi (Babata lassana namak). It controls all the major events of an individual's life like marriage, happiness, groom and bride compatibility, emotions etc. Gana refers to the acoustic energy that forms when the first three letters of a name sound together. While choosing baby names Sinhala (Babata lassana namak), one should consider the direct impact of "Gana" on their child. For example, the first name being "Dewa Gana" and the second name being "Jala Gana" gives courage, life, and prosperity to the child. Bad "Gana" can harm your child's life. For example, the first name being "Gini Gana" and the second name being "Waayu Gana" cause grief, calamity, expenses, and mental distress to the child. (Beautiful and meaningful Baby Names Sinhala Sri Lanka lassana Babata namak Sinhala / Babata namak Sri Lanka / Sinhalese Babata namak / Sri Lanka Babata namak / බිළිඳු නාම / බබාට නමක්, ළදරු නාම, ලදරු නම් ලැයිස්තුව, නම් තැබීම)

By clicking any above buttons you are agreeing to our terms of use and privacy policy including use of cookies and receive newsletters, account updates and offers sent by porondam.lk

ශ්‍රී පංචායුධ ජ්‍යොතිෂ සේවය - ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම විශ්වාසදායී ජ්‍යොතිෂ්‍ය සේවය | Best reliable astrology service in Sri Lanka - Sri Panchayudha Astrology Service