නිවහන පොරොන්දම් ගැලපීම Porondam Galapima ළදරු නාම Baby Names විසි පොරොන්දම් පරික්ෂාව Visi Porondam Parikshawa පුවත් අෂ්ඨකූට පොරොන්දම් පරික්ෂාව Ashtakuta Porondam Parikshawa පුතාට නමක් Baby Names Puthata නැකත් පොරොන්දම Nakath Porondama පොරොන්දම් පොරොන්දම ගැලපීම 2021 Porondam Galapima 2021 දුවට නමක් Baby Names Duwata කේන්දර ගැළපීම Kendara Galapeema හඳහන හඳහන හදහන් ගැලපීම Hadahan Gelapima සිංහල ළදරු නාම Sinhala Baby Names ගණ පොරොන්දම් Gana Porondam නැකත් කේන්දරය ගැලපිම Kendaraya Galapima ලදරු නම් තැබීම නාම Baby Names Sri Lanka දස පොරොන්දම් පරීක්ෂාව Dasa Porondam Parikshava ළදරු නාම ළදරු නාම හඳහන් ගැළපීම Hadahan Gelapeema බිලිදු නාම Sri Lankan Baby Names විවාහ සීහුම් පරික්ෂාව Viwaha Seehum Parikshawa රාහු කාලය රාහු කාලය රාහු කාලය විවාහ දෝශ බැලීම Vivaha Dosha Balima සිංහල බිළිදු නාම Baby Names Sinhala මංගල දෝෂ සෙවීම Mangala Dosa Sewima සිහින සිහින විවාහ දෝ ස වලට පිලියම් Wivaha Dhosa walata piliyam නමට සුබ අකුරු Babata Namak කුජ භෞම දෝශය Kuja Bauma Dhoshaya හුනු පලාපල උපන් වෙලාවට බබාට නමක් Babata Namak 2021 චාරිත්‍ර බබාට නමක් සිංහල Babata Lassana Namak සුබ නිමිති ළදරු නම් Baby Names Twins අසුබ නිමිති බිළිදු නාම Baby Names Girl Boy මංගල සේවය බබාට නමක් 2021 Baby Names 2021
නිවහන පොරොන්දම් ගැලපීම Porondam Galapima ළදරු නාම Baby Names විසි පොරොන්දම් පරික්ෂාව Visi Porondam Parikshawa පුවත් අෂ්ඨකූට පොරොන්දම් පරික්ෂාව Ashtakuta Porondam Parikshawa පුතාට නමක් Baby Names Puthata නැකත් පොරොන්දම Nakath Porondama පොරොන්දම් පොරොන්දම ගැලපීම 2021 Porondam Galapima 2021 දුවට නමක් Baby Names Duwata කේන්දර ගැළපීම Kendara Galapeema හඳහන හඳහන හදහන් ගැලපීම Hadahan Gelapima සිංහල ළදරු නාම Sinhala Baby Names ගණ පොරොන්දම් Gana Porondam නැකත් කේන්දරය ගැලපිම Kendaraya Galapima ලදරු නම් තැබීම නාම Baby Names Sri Lanka දස පොරොන්දම් පරීක්ෂාව Dasa Porondam Parikshava ළදරු නාම ළදරු නාම හඳහන් ගැළපීම Hadahan Gelapeema බිලිදු නාම Sri Lankan Baby Names විවාහ සීහුම් පරික්ෂාව Viwaha Seehum Parikshawa රාහු කාලය රාහු කාලය රාහු කාලය විවාහ දෝශ බැලීම Vivaha Dosha Balima සිංහල බිළිදු නාම Baby Names Sinhala මංගල දෝෂ සෙවීම Mangala Dosa Sewima සිහින සිහින විවාහ දෝ ස වලට පිලියම් Wivaha Dhosa walata piliyam නමට සුබ අකුරු Babata Namak කුජ භෞම දෝශය Kuja Bauma Dhoshaya හුනු පලාපල උපන් වෙලාවට බබාට නමක් Babata Namak 2021 බබාට නමක් සිංහල Babata Lassana Namak චාරිත්‍ර ළදරු නම් Baby Names Twins සුබ නිමිති බිළිදු නාම Baby Names Girl Boy අසුබ නිමිති බබාට නමක් 2021 Baby Names 2021 මංගල සේවය

ada rahu kalaya. හෙට රාහු කාලය. heta rahu kalaya. rahu kalaya. rahu kalaya today. rahu kalaya ada. dawase rahu kalaya. ada dina rahu kalaya. rahu time. today rahu kalaya. tomorrow rahu kalaya. rahu time today. get rahu time. rahu kalaya today sri lanka. real rahu time. rahu kalaya sinhala. rahu kalaya australia. get real rahu time. දිනපතා රාහු කාලය, අද දවසේ රාහු කාලය, අද රාහු කාලය, සතියේ රාහු කාලය. මරු සිටින දිශාව, අද සුබ වෙලාව, අද දවසේ සුබ වේලාව, දවසේ සුබ හෝරාව. මරු සිටින දිසාව, හෙට රාහු කාලය, අසුබ කාලය, සුබ වර්ණය, සතියේ රාහු කාලය. රාහු කාලය දිනපතා, රාහු දශාව, රාහු හෝරාව, ගුලික කාලය. රාහු කාළය රාහු කාලය අද. රාහු කාලය හෙට, අද දින රාහු කාලය. හෙට රාහු කාලය. rahu dasawa. uk rahu time. melbourne rahu time. standard clock. 2021 rahu time. current rahu time. get acurated rahu time. rahukalam. rahu kalam today. india rahu time. Yamagandam. Yamagandam time. rahu kaal in. rahu kalam in. rahu kaalam in..

අශුභ අසුබ කාලය කාළය දිශාව මරු මුහුර්ථය රාහු වර්ණය ශුභ සිටින සුබ හෝරාව හෙට

rahu kaal. today rahu kaal. today rahu time. rahu times. Rahu Kalam on every day of a Week. Rahu Kaal Timing. Today's Rahu Kalam Timings. Get daily most accurate Rahu Kalaya. Poison Time Today. poison time. today poison time. rahu time for any day. rahu time foa any place. rahukaalam. රාහු කාලය. අද දින රාහු කාලය. අද රාහු කාලය. සුබ වෙලාව. sදවසේ සුබ වෙලාව. හෙට රාහු කාලය. රාහු කාළය. දවසේ රාහු කාලය. මරු සිටින දිශාව. අද දවසේ මරු සිටින දිශාව. අසුබ කාලය. සතියේ රාහු කාලය. දිනපතා රාහු කාලය. daily rahu time

සූර්ය උදාව (Sunrise Time) - පෙ.ව. 07:29 (AM)

රාහු කාලය උදා වීමට (Rahu Time starts in)

සූර්ය බැසීම (Sunset Time) - ප.ව. 06:19 (PM)

දිවා රාහු කාලය - Day time Rahu Kalaya
ප.ව. 04:56 (PM) - ප.ව. 06:17 (PM)

රාහු කාලය උදා වීමට (Rahu Time starts in)

පැය (hrs)
මිනිත්තු (mins)
තත්පර (sec)
රාත්‍රී රාහු කාලය - Night time Rahu Kalaya
පෙ.ව 03:44 (AM) - පෙ.ව 05:05 (AM)

දිනය තෝරන්න (Select the desired date)

-
-

වේලාව තෝරන්න (Select the time)

 : 
:

ස්ථානය තෝරන්න (Type and select location)

සූර්ය උදාව (Sunrise Time) - පෙ.ව. : 07:29 AM

සූර්ය බැසීම (Sunset Time) - ප.ව. : 06:19 PM

සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැකත් (සුබ මුහුර්ථ) සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව 08:11:49 am

Sri Lanka standard clock for all astrological needs is 08:11:49 am

හෙට දින අසුබ කාළය (Tomorrow Rahu Kalaya)
2021 ක්වූ ඔක්තොම්බර් මස 25 වන සඳු දින (සඳුදා) ශ්‍රී ලංකාවට දිවා රාහු කාලය පෙ.ව 08:50 සිට පෙ.ව 10:10 දක්වා සහ රාත්‍රී රාහු කාලය ප.ව. 07:30 සිට ප.ව. 08:50 දක්වා
Monday, 25-October-2021, Sri Lanka and inauspicious period will be in effect for day time from 08:50 AM to 10:10 AM and night time from 07:30 PM to 08:50 PM

Rahu Time is called by various names such as Rahu Kalaya, Rahu Kaal, Rahu Kalam, Bad Time, Rahukalaya, Rahu Kal, Rahukalam, Raahu Kaalam, Inauspicious Timesand also Daily Rahu Kalaya. Generally today, daily or weekly Rahu Time (Rahukaalam) is considered the most inauspicious period of the day. As the name suggests, every day there is one small period of approx. one and a half hours that are said to be ruled by Rahu and hence considered bad for any important work or new initiative. According to some belief, work started in the Rahu time period doesn't give good results and indicates the only failure. The usage of Rahu time is more popular in the Southern part of India and also Sri Lanka. Since the planet Rahu is considered as a malefic planet, its time is also considered inauspicious, individuals usually do not undertake any auspicious or important work during this time period. It is believed to yield negative results, lack of success, or could even suffer postponement.

One thing which should be kept in mind is that Rahukalam is inauspicious for starting new things, like purchasing a house, commencing construction, new journey (be it long or short distance), marriage ceremonies, moving into a new house, going to an interview, start a new enterprise or sign up any new documents of it. The tasks that have already started during the auspicious time can continue during Rahu time. Similarly, routine tasks that were started during an auspicious time can always be continued during it. For instance, if a task or journey is started before daily Rahu Time (Rahu Kaal / Rahu Kalam / Rahukaalam / Inauspicious time / Daily Rahu Time) it can go on during the Rahu time and be completed within or after the period without any apprehensions.

Generally, people use rough calculation for Rahu time taking 6:00 am as Sunrise, though the correct way is to calculate daily Rahu kalaya (Rahu Kaal) from Sunrise and hence it changes slightly each day. Rahu time also changes for each city as the Sunrise differs from city to city and we, Sri Panchayudha Astrology Service mentioned above is accurate Rahu time calculated for your City. As per Astrology, the demon is responsible for swallowing the sun that causes eclipses. Rahu is shown with a human head that has a serpent’s body and is seated in a chariot that is drawn by eight black horses. The other name of Rahu is Bhayanaka, and it is considered one among the nine planets in astrology, that too a maleficent one. While every other planet has one day of the week dedicated to it, one and a half hours (1.5 hrs) of every day is dedicated to Rahu, and this period is called Rahukaalam today.

The time period for each segment is calculated by taking the total time between sunrise and sunset, at a given place, and then dividing the final number by 8 and generally this dark time period is believed to last for 90 minutes every day. On Monday Rahu Kaal falls on the 2nd period, Saturday on the 3rd period, Friday on the 4th period, Wednesday on the 5th period, Thursday on the 6th period, Tuesday on the 7th period and Sunday on the 8th period. According to some Rahu times on Tuesday, Friday and Sunday have more malefic effects than those of other weekdays. By default within entire Sri Lanka this Rahu Kalaya App showing above times based on Colombo (Sri Lanka) considering north latitude 6.93° and east longitude 79.86°. In addition, Good Direction (Suba Disawa), Bad Direction (Maru Sitina Disawa), Best Colour (Subha Warnaya) as well as auspicious times (Nakath, Muhurtha) are also available through this service.


සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයට අනුව අද දවසේ රාහු කාලය හෝ සතියේ දිනපතා රාහු කාලය යනු විශ්වයේ අයහපත් කිරණ ඒකීභූත වන අවස්‌ථාවක්‌ හැටියටය. අප ජීවත්වන පෘථිවිය හා චන්ද්‍රයා ද සූර්යයා වටා භ්‍රමණය වන විට, දල වශයෙන් ගත් කල ජ්‍යොතිෂ්ශාස්ත්‍රයට අනුව සූර්යයාගේ කිරණ යම් කැපී යන අවස්‌ථාවක්‌ ඇති අතර එහි එක්‌ තැනක්‌ කේතු බවත්, අනිත් පැත්ත රාහු වේ. දල වශයෙන් විනාඩි 90 ක කාලයක්‌ පුරාවට පවතින මෙම කාලය තුළදී අප පෘථිවිය කරා පතිත වන්නේ අයහපත් වූ කිරණ බව ජ්‍යොතිෂ්‍ය පොත පතෙහි ග්‍රන්ථාරූඪ කර ඇත. රාහු කාළය පවතින වේලාව තුළ කරන වැඩ සාර්ථක නොවන්නේ එම අයහපත් කිරණ නිසා යෑයි ද සෘෂිවරු පවසා තිබේ. එම කාලය තුළ වැඩක්‌ කළොත්, ප්‍රශ්න, ගැටලු, බාධා, අවහිරකම් සිදු වී අනතුරු පවා සිදු වන්නට වැඩි අවකාශයක් පවතී. විශ්වයේ පවතින අහිතකර කිරණ රාහු කාලයට අයත් වේලාව තුළ ඒකරාශීව පවතින බැවින් ඒ කාලය තුළ යහපත් කිසිවක්‌ නොකළ යුතු බවද දෛවඥයෝ පවසා ඇත. සමහර අවස්ථාවන්හිදී කේන්දරයේ ග්‍රහ සංයෝග වල බල පරාක්‍රමයන්ට අනුව පූරුවේ වාසනාවකට එම කාළය තුල කරන්නා වූ කටයුත්තක් සාර්ථක වියහැකි නමුත් සමස්ථයක් වශයෙන් වැඩි ප්‍රවණතාවය වන්නේ එම කාලය තුළ වැදගත් සුබ කාර්යයක් කිරීමට යාමෙන් අවහිරතාවයක්, බාධාවක්‌ හෝ අනතුරක් සිදුවන්නට ඇති අවස්ථාවන් උදා වීමයි.

රාහු චක්‍රයෙ මූලික පදනම වන්නේ ප්‍රහරක කාලයයි. දිනකට ප්‍රහකර කාල 08 ක් ඇති අතර දෛනික පැය 24 අටකට බෙදා ලැබෙන පැය 03 ක් එම ප්‍රහරක කාලයට අයත් වෙයි. මෙම කාලය නැවත දෙකට බදීෙමෙන් මිනිත්තු 90 ක කාලය අර්ධ ප්‍රහරක කාලය වන අතර මෙම පළමු පැය 1 1/2 ක කාලය දිනය අදිපතිට හිමිවන අතර දිනය අධිපතිට අනුව පිළිවෙළට අනෙක් ග්‍රහයන්ට ඉතිරි කාලය හිමිවෙයි. එහිදී රාහුගේ ගමන පසුපසට සිදුවන අතර දවස තුළ රාහු දිශා 04 න් 04 ට පැන යයි. එය රාහු පිම්ම ලෙස අර්ථකතනය කර ඇති අතර ප්‍රහරක කාලය ගණනය කරනු ලබන්නේ දිනයේ ඉර උදාවේ සිට පසු දින ඉර උදාව දක්වා වේ. රාහු පිම්මට අනුව සඳුදා දින පළමු අර්ධ ප්‍රහරක කාලයේ රාහු උතුරු දිසාවේ සිටීයි. රාහුට පිටුපස දිසා 04 ක් පනින බැවින් සඳුදා දින උදේ 07.30 ත් 9.00 ත් අතර රාහු නිරිත දිශාවට වැඩිම බලයකින් යුතුව ක්‍රියාත්මක වේ.

උදාහරණයක් වශයෙන් සඳුදා උදේ 6 සිට උදෑසන 07.30 තෙක් සඳු ග්‍රහයාට හිමි අර්ධ ප්‍රහරක කාලය උදා වන අතර දෙවන අර්ධ ප්‍රහරක කාලය කුජට අයිතියි. මෙලෙස පිළිවෙලට දිනයට අධිපතියන්ට අනුව බුධ, ගුරු, කිවි, ශනි, රවි ආදී ලෙස ගෙවී නැවත නැවත එය චක්‍රීයව අනෙක් දින ඉර උදාව තෙක් දිනෙන් දින සිදු වෙයි. ඉහත රාහු පිම්මට අනුව සඳුදා දින පළමු අර්ධ ප්‍රහරක කාලයේ රාහු උතුරු දිසාවේ සිටීයි. රාහු කාලය යනු වෙන් ගණනය කරනුයේ අදාල දිනයේ ඉර උදාවේ සිට ඉදිරි දිනයේ ඉර උදාව දක්වා වන අතර ඉර උදාව සිට සවස ඉර බැසීම දක්වා වන කාලය බෙදා රාහු කාලයට එක් කිරීමෙන් නොවේ. ගණනය කිරීමේ පහසුව තකා හිරු උදාව උදෑසන 6 ලෙස සලකා සිදු කලද සාමාන්‍යයෙන් සූර්යා උදා වන්නේ එක් එක් ප්‍දේශයන්ට විවිධ වූ වේලාවන් තුලදීය. ඒ අනුව ඉහතින් දක්වා ඇත්තේ සමස්ථ ශ්‍රී ලංකාවේදී කොළඹ අග නගරය පදනම් කර උතුරු අක්ෂාංශ 6.93° ට සහ නැගෙනහිර දේශාංශ 79.86° ට අදාල මධ්‍ය ලක්ෂයට ඒ ඒ දිනයන්හිදී සිදුවන්නා වූ සූර්ය උදාව අනුව ශ්‍රී පංචායුධ ජ්‍යොතිෂ සේවා විසින් ගණනය කරන්නා වූ සජීවී රාහු කාළය වන අතර සුබ වෙලාව හෝ වේලාවන් (ශුභ මුහුර්ථ) ගණනය කිරීමේදී මෙම නරක කාල සීමාව අත් හැරීමෙන් කාර්ය සිද්ධිය හෙවත් සුබ කටයුතු වල සඵලතාවය ඉහල යන බවට අතීතයේ සිට විශ්වාසයක් පවතී. මීට අමතරව සුබ දිශාව (Good Direction), මරු සිටින දිශාව (Bad Direction / Maru Sitina Disawa), සුබ වර්ණය (Best Colour) මෙන්ම සුබ නැකත් ආදියද මෙම සේවාව ඔස්සේ ලබා ගත හැක.

Tags - today daily weekly kalam kaal period ada dina tomorrow calculator get suba dishawa maru sitina disawa horawa welawa app Ada dina sath dinata maru sitina Dawase Suba Welawa Subha Horawa Best dishawa dawase sathiye shuba dawas Great for your new good jobs Direction dishava දවසේ රාහුු කාලය මරු සිටින දිශාව සත් දිනට මරු සිටින දිසාව ශුභ වර්ණය සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැකත් සහ සුබ මුහුර්ථ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව (tirane) 2022 2023 2024 2025 a ababa abu abuja accra accurate ada addis aires algiers amman amsterdam andorra ankara antananarivo any apia app ashgabat asmara asuncion athens atoll au australia bad baghdad baku bamako bandar bangkok bangui banjul basseterre begawan beijing beirut belfast belgrade belmopan berlin bern best bishkek bissau bloemfontein bogota brasilia bratislava brazzaville bridgetown brussels bucharest budapest buenos cairo calculator canberra cape capital caracas cardiff castries chisinau city colombo color colour com conakry copenhagen d.c. daily dakar damascus dawase day delhi dhabi dhaka dili dina direction disawa dishawa djibouti dodoma doha domingo dublin dushanbe edinburgh every for freetown friday funafuti gaborone george's georgetown get gitega good guatemala hanoi harare havana helsinki honiara horawa inauspicious india islamabad jakarta jerusalem john's jose juba kaal kaalam kabul kalam kalaya kampala kathmandu khartoum kiev kigali kingston kingstown kinshasa kuala kuwait la lankan libreville lilongwe lima lisbon ljubljana lk local lome london louis luanda lumpur lusaka luxembourg madrid majuro malabo malaysia male managua manama manila maputo marino maru maseru mbabana melbourne melekeok mexico minsk mogadishu monaco monday monrovia montevideo moresby moroni moscow most muscat n'djamena nairobi nakath nassau nay new niamey nicosia no nouakchott novo nuku'alofa nur-sultan of official on oslo ottawa ouagadougou palikir panama paramaribo paris paz penh period phnom podgorica poison port porto prague praia pretoria prince pristina pyi pyongyang quito raahu rabat kaal kalam real reykjavik riga riyadh rome roseau saint salvador san sana'a santiago santo sao sarajevo satureday seoul seri singapore sitina skopje sofia spain standard stockholm suba subha sunday suva taipei tallinn tarawa tashkent taw tbilisi tegucigalpa tehran thimphu thursday timing timings tirana today today's tokyo tome tomorrow town tripoli tuesday tunis uk ulaanbaatar vaduz valletta vatican vella victoria vienna vientiane vila heta vilnius warsaw washington wednesday week weekly welawa wellington windhoek yamoussoukro yaounde yerevan zagreb zeland අශුභ අසුබ කාලය කාළය දිශාව මරු මුහුර්ථය රාහු වර්ණය ශුභ සිටින සුබ හෝරාව හෙට
Tags - 1st 2022 2023 2024 2025 ada best dawase direction දවසේ great horawa suba subha welawa accurate adelaide app australia bad brisbane calculator colombo daily dawas dawasa dina dinata disawa dishava dishawa dubai english february for get good heta hiru in january japan jobs july june kaal kalam .com .lk lagna litha march maru may meaning melbourne minisilu mississaga monday nakath new next nz on palapala period perth qatar raahu sath sathiye saturday shuba sinhala sitina sri standard sydney this thursday toronto tuesday uk usa wednesday heta week weekly www. yesterday your zealand අශුභ අසුබ කාළය ජ්‍යොතිෂ්‍ය දිනට දිශාව දිසාව නැකත් මරු මුහුර්ථ මුහුර්ථය ලංකාවේ වර්ණය වේලාව වෙලාව ශ්‍රී ශුභ සත් සඳහා සම්මත සහ සිටින සියලුම සුබ හෝරාව හෙට afghanistan albania algeria orra angola antigua barbuda argentina armenia austria azerbaijan bahamas bahrain bangladesh barbados belarus belgium belize benin bhutan bolivia bosnia herzegovina botswana brazil brunei bulgaria burkina faso burundi cambodia cameroon canada cape verde central african republic chad chile china colombia comoros congo, democratic of the costa rica côte d'ivoire (ivory coast) croatia cuba cyprus czech (czechia) denmark djibouti dominica dominican east timor ecuador egypt el salvador engl equatorial guinea eritrea estonia eswatini (swazil) ethiopia federated states micronesia fiji finl france gabon gambia georgia germany ghana greece grenada guatemala guinea-bissau guyana haiti honduras hungary icel india indonesia iran iraq irel israel italy jamaica jordan kazakhstan kenya kiribati kosovo kuwait kyrgyzstan laos latvia lebanon lesotho liberia libya liechtenstein lithuania luxembourg madagascar malawi malaysia maldives mali malta marshall isls mauritania mauritius mexico moldova monaco mongolia montenegro morocco mozambique myanmar (burma) namibia nauru nepal netherls zeal nicaragua niger nigeria north korea macedonia (macedonia) northern norway oman pakistan palau panama papua paraguay peru philippines pol portugal romania russia rwa saint kitts nevis lucia vincent grenadines samoa san marino sao tome principe saudi arabia scotl senegal serbia seychelles sierra leone singapore slovakia slovenia solomon somalia south africa sudan spain lanka suriname sweden switzerl syria taiwan tajikistan tanzania thail togo tonga trinidad tobago tunisia turkey turkmenistan tuvalu uga ukraine united arab emirates kingdom uruguay uzbekistan vanuatu vatican city venezuela vietnam wales yemen zambia zimbabwe sunday friday satureday

Tags - rahu kalaya today sri lanka Daily Rahu kalaya today weekly kalam kaal. rahu kalaya today sri lanka period ada disawa dina tomorrow calculator. get suba dishawa maru sitina disawa horawa welawa app. Ada dina Rahukalaya sath dinata maru sitina Dawase Suba Welawa. Subha Horawa Today Rahu Best Time. maru new sitina dawase sathiye shuba. dawas Great times for your good jobs Direction. දවසේ රාහුු කාලය මරු සිටින දිශාව සත් දිනට මරු සිටින දිසාව ශුභ වර්ණය. සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැකත් සහ සුබ මුහුර්ථ. සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව. Rahu kalaya today daily weekly kalam. Yamagandam. Yamagandam time. Yamagandam time 2021. today Yamagandam time today tomorrow Yamagandam time tomorrow daily rahu time kaal period ada disawa dina. tomorrow calculator get suba dishawa. maru sitina dishawa horawa welawa app Ada dina. Rahukalaya sath dinata maru sitina Dawase Suba Welawa. Subha Horawa Today Rahu Best Time maru new sitina. dawase sathiye shuba dawas Great times for your good jobs Direction dishava. දවසේ රාහුු කාලය මරු සිටින දිශාව සත් දිනට මරු සිටින දිසාව ශුභ වර්ණය. සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැකත් සහ සුබ මුහුර්ථ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව. 12 16 1st 2021 2022 2023 2024 2025. සුබ අසුබ කාළය මරු සිටින දිශාව ශුභ වර්ණය. අශුභ හෝරාව මුහුර්ථය app. rahu kalaya today රාහු කාලය daily time ada dawase dina weekly tomorrow maru sitina disawa. get suba dishawa subha welawa nakath good bad best direction. rahu kalaya today. ada rahu kalaya. dawase rahu kalaya. ada dina rahu kalaya. rahu time. today rahu kalaya. tomorrow rahu kalaya. rahu time today. get rahu time. rahu kalaya today sri lanka. real rahu time. rahu kalaya sinhala. rahu kalaya australia. get real rahu time. rahu. rahu dasawa. uk rahu time. melbourne rahu time. standard clock. 2021 rahu time. current rahu time. get acurated rahu time. rahukalam. rahu kalam today. india rahu time. Yamagandam time toronto time rahu kaal in new delhi today rahu kaal. today rahu kaal. today rahu time. rahu times. Rahu Kalam on every day of a Week. Rahu Kaal Timing. Today's Rahu Kalam Timings. Get daily most accurate Rahu Kalaya. Poison Time Today. poison time. today poison time. rahu time for any day. rahu time foa any place. rahukaalam. රාහු කාලය. අද දින රාහු කාලය. අද රාහු කාලය. සුබ වෙලාව. sදවසේ සුබ වෙලාව. හෙට රාහු කාලය. රාහු කාළය. දවසේ රාහු කාලය. මරු සිටින දිශාව. අද දවසේ මරු සිටින දිශාව. අසුබ කාලය. rahu kalaya today රාහු කාලය daily time ada dawase. dina weekly tomorrow maru sitina disawa get suba. dishawa subha welawa nakath good bad. best direction raahu period sri lanka standard horawa. calculator kalam on every day of a week. accurate most inauspicious times timing kaal kaalam rahukaal. rahukalam today's timings poison local real. india uk melbourne australia new zeland lankan. malaysia rahukalaya colour color rahutime com lk for any app සුබ. අසුබ කාළය මරු සිටින දිශාව ශුභ. වර්ණය අශුභ හෝරාව මුහුර්ථය 2021 2022 2023 2024 2025. Afghanistan. Albania. Algeria. Andorra. Angola. Antigua and Barbuda. Argentina. Armenia. Australia. Austria. Azerbaijan. Bahamas. Bahrain. Bangladesh. Barbados. Belarus. Belgium. Belize. Benin. Bhutan. Bolivia. Bosnia and Herzegovina. Botswana. Brazil. Brunei. Bulgaria. Burkina Faso. Burundi. Cambodia. Cameroon. Canada. Cape Verde. Central African Republic. Chad. Chile. China. Colombia. Comoros. Congo, Democratic Republic of the. Congo, Republic of the. Costa Rica. Côte d'Ivoire (Ivory Coast). Croatia. Cuba. Cyprus. Czech Republic (Czechia). Denmark. Djibouti. Dominica. Dominican Republic. East Timor. Ecuador. Egypt. El Salvador. England. Equatorial Guinea. Eritrea. Estonia. Eswatini (Swaziland). Ethiopia. Federated States of Micronesia. Fiji. Finland. France. Gabon. Gambia. Georgia. Germany. Ghana. Greece. Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar (Burma), Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, North Macedonia (Macedonia), Northern Ireland, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Scotland, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Korea, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vatican City, Venezuela, Vietnam, Wales, Yemen, Zambia, Zimbabwe, Kabul Tirana (Tirane) Algiers Andorra la Vella Luanda Saint John's Buenos Aires Yerevan Canberra Vienna Baku Nassau Manama Dhaka Bridgetown Minsk Brussels Belmopan Porto Novo Thimphu La Paz Sarajevo Gaborone Brasilia Bandar Seri Begawan Sofia Ouagadougou Gitega Phnom Penh Yaounde Ottawa Praia Bangui N'Djamena Santiago Beijing Bogota Moroni Kinshasa Brazzaville San Jose Yamoussoukro Zagreb Havana Nicosia Prague Copenhagen Djibouti Roseau Santo Domingo Dili Quito Cairo San Salvador London Malabo Asmara Tallinn Mbabana Addis Ababa Palikir Suva Helsinki Paris Libreville Banjul Tbilisi Berlin Accra Athens Saint George's Guatemala City Conakry Bissau Georgetown Port au Prince Tegucigalpa Budapest Reykjavik New Delhi Jakarta Tehran Baghdad Dublin Jerusalem Rome Kingston Tokyo Amman Nur-Sultan Nairobi Tarawa Atoll Pristina Kuwait City Bishkek Vientiane Riga Beirut Maseru Monrovia Tripoli Vaduz Vilnius Luxembourg Antananarivo Lilongwe Kuala Lumpur Male Bamako Valletta Majuro Nouakchott Port Louis Mexico City Chisinau Monaco Ulaanbaatar Podgorica Rabat Maputo Nay Pyi Taw Windhoek No official capital Kathmandu Amsterdam Wellington Managua Niamey Abuja Pyongyang Skopje Belfast Oslo Muscat Islamabad Melekeok Panama City Port Moresby Asuncion Lima Manila Warsaw Lisbon Doha Bucharest Moscow Kigali Basseterre Castries Kingstown Apia San Marino Sao Tome Riyadh Edinburgh Dakar Belgrade Victoria Freetown Singapore Bratislava Ljubljana Honiara Mogadishu Pretoria, Bloemfontein, Cape Town Seoul Juba Madrid Colombo Khartoum Paramaribo Stockholm Bern Damascus Taipei Dushanbe Dodoma Bangkok Lome Nuku'alofa Port of Spain Tunis Ankara Ashgabat Funafuti Kampala Kiev Abu Dhabi London Washington D.C. Montevideo Tashkent Port Vila Vatican City Caracas Hanoi Cardiff Sana'a Lusaka Harare sunday monday tuesday wednesday thursday friday satureday rahu kalaya tomorrow. rahu kalaya tomorrow. ada rahu kalaya ada dina. ada rahu kalaya.

By clicking any above buttons you are agreeing to our terms of use and privacy policy including use of cookies and receive newsletters, account updates and offers sent by porondam.lk