නිවහන පොරොන්දම් ගැලපීම Porondam Galapima ළදරු නාම Baby Names විසි පොරොන්දම් පරික්ෂාව Visi Porondam Parikshawa පුවත් අෂ්ඨකූට පොරොන්දම් පරික්ෂාව Ashtakuta Porondam Parikshawa පුතාට නමක් Baby Names Puthata නැකත් පොරොන්දම Nakath Porondama පොරොන්දම් පොරොන්දම ගැලපීම 2021 Porondam Galapima 2021 දුවට නමක් Baby Names Duwata කේන්දර ගැළපීම Kendara Galapeema හඳහන හඳහන හදහන් ගැලපීම Hadahan Gelapima සිංහල ළදරු නාම Sinhala Baby Names ගණ පොරොන්දම් Gana Porondam නැකත් කේන්දරය ගැලපිම Kendaraya Galapima ලදරු නම් තැබීම නාම Baby Names Sri Lanka දස පොරොන්දම් පරීක්ෂාව Dasa Porondam Parikshava ළදරු නාම ළදරු නාම හඳහන් ගැළපීම Hadahan Gelapeema බිලිදු නාම Sri Lankan Baby Names විවාහ සීහුම් පරික්ෂාව Viwaha Seehum Parikshawa රාහු කාලය රාහු කාලය රාහු කාලය විවාහ දෝශ බැලීම Vivaha Dosha Balima සිංහල බිළිදු නාම Baby Names Sinhala මංගල දෝෂ සෙවීම Mangala Dosa Sewima සිහින සිහින විවාහ දෝ ස වලට පිලියම් Wivaha Dhosa walata piliyam නමට සුබ අකුරු Babata Namak කුජ භෞම දෝශය Kuja Bauma Dhoshaya හුනු පලාපල උපන් වෙලාවට බබාට නමක් Babata Namak 2021 චාරිත්‍ර බබාට නමක් සිංහල Babata Lassana Namak සුබ නිමිති ළදරු නම් Baby Names Twins අසුබ නිමිති බිළිදු නාම Baby Names Girl Boy මංගල සේවය බබාට නමක් 2021 Baby Names 2021
නිවහන පොරොන්දම් ගැලපීම Porondam Galapima ළදරු නාම Baby Names විසි පොරොන්දම් පරික්ෂාව Visi Porondam Parikshawa පුවත් අෂ්ඨකූට පොරොන්දම් පරික්ෂාව Ashtakuta Porondam Parikshawa පුතාට නමක් Baby Names Puthata නැකත් පොරොන්දම Nakath Porondama පොරොන්දම් පොරොන්දම ගැලපීම 2021 Porondam Galapima 2021 දුවට නමක් Baby Names Duwata කේන්දර ගැළපීම Kendara Galapeema හඳහන හඳහන හදහන් ගැලපීම Hadahan Gelapima සිංහල ළදරු නාම Sinhala Baby Names ගණ පොරොන්දම් Gana Porondam නැකත් කේන්දරය ගැලපිම Kendaraya Galapima ලදරු නම් තැබීම නාම Baby Names Sri Lanka දස පොරොන්දම් පරීක්ෂාව Dasa Porondam Parikshava ළදරු නාම ළදරු නාම හඳහන් ගැළපීම Hadahan Gelapeema බිලිදු නාම Sri Lankan Baby Names විවාහ සීහුම් පරික්ෂාව Viwaha Seehum Parikshawa රාහු කාලය රාහු කාලය රාහු කාලය විවාහ දෝශ බැලීම Vivaha Dosha Balima සිංහල බිළිදු නාම Baby Names Sinhala මංගල දෝෂ සෙවීම Mangala Dosa Sewima සිහින සිහින විවාහ දෝ ස වලට පිලියම් Wivaha Dhosa walata piliyam නමට සුබ අකුරු Babata Namak කුජ භෞම දෝශය Kuja Bauma Dhoshaya හුනු පලාපල උපන් වෙලාවට බබාට නමක් Babata Namak 2021 බබාට නමක් සිංහල Babata Lassana Namak චාරිත්‍ර ළදරු නම් Baby Names Twins සුබ නිමිති බිළිදු නාම Baby Names Girl Boy අසුබ නිමිති බබාට නමක් 2021 Baby Names 2021 මංගල සේවය

විසි පොරොන්දම් පරීක්ෂාව (මූලික දෝෂ විශ්ලේෂණය)

ස්ත්‍රී උපන් තොරතුරු (Female birth details)
-
-
 : 
:
ඉහත තෝරා ගැනීමට අනුව උපන් වේලාව වෙනස් වේ
(The time of birth varies according to the above selection)
   
වැදගත්
- ශ්‍රී ලංකාවේ කාල අධිකය
උපත සිදු වූයේ සම්මත කාලය වෙනස් කරන ලද වකවානුවක නම් සාමාන්‍ය රෝහල් ඔරලෝසු වේලාවෙන් උපන් වේලාව ඇතුලත් කළයුතු අතර එකල පැවති කාල අධිකයේ ප්‍රමාණය ලැබෙන මෙනුවෙන් තෝරා ගත යුතුය. එසේ නොවන්නේ නම් රොහලෙන් ලබා දුන් සාමාන්‍ය ඔරලෝසු වේලාවෙන් එම වේලා අධිකයේ ප්‍රමාණය ඔබ විසින් අඩු කර උපන් වේලාව ඇතුලත් කල යුතුය.
උදා :- ඔබ උපන්නේ 1996/11/24 ප.ව. 02.57 (14.57) ට නම්, අදාල උපන්දිනයට අනුරූප වේලා අධිකය අඩු කර උපන් වේලාව ලෙස ඔබ ඇතුලත් කල යුත්තේ ප.ව. 02.27 හෙවත් 14.27 වේ.
1996/05/24 රාත්‍රී 12 සිට 1996/10/25 රාත්‍රී 12 දක්වා වේලා අධිකය - විනාඩි 60
1996/10/25 රාත්‍රී 12 සි‍ට 2006/04/14 රාත්‍රී 12 දක්වා වේලා අධිකය - විනාඩි 30
IMPORTANT - Daylight Saving Time Sri Lanka
If the birth occurred at a time when the standard time was changed, fill the birthtime by normal hospital clock time and the daylight saving time should select from the drop-down menu. If not, you should reduce the amount of daylight saving time from the hospital provided birth time by the normal clock time, and fill the birthtime.
Eg :- Your were born on 1996/11/24 at 02.57 pm (14:57), you should enter your birth time by subtracting the 30 minutes from your birth time as 14:27
1996/05/24 - 12 Mid Night To 1996/10/25 - 12 Mid Night - During this period, The clocks of Sri Lanka were turned forward in 60 minutes
1996/10/25 - 12 Mid Night To 2006/04/14 - 12 Mid Night - During this period, The clocks of Sri Lanka were turned forward in 30 minutes
By clicking any above buttons you are agreeing to our terms of use and privacy policy including use of cookies and receive newsletters, account updates and offers sent by porondam.lk