නිවහන පුවත් පොරොන්දම් හඳහන නැකත් ළදරු නාම රාහු කාලය සිහින හුනු පලාපල චාරිත්‍ර සුබ නිමිති අසුබ නිමිති මංගල සේවය
නිවහන පුවත් පොරොන්දම් හඳහන නැකත් ළදරු නාම රාහු කාලය සිහින හුනු පලාපල චාරිත්‍ර සුබ නිමිති අසුබ නිමිති මංගල සේවය
Nakath නැකත් muhurta සුබ මුහුර්ථ asuba muhurtha nekath good times, Nakatha, Nekatha

තත්කාල පඤ්චාඞගය

දිනය තෝරන්න (Select the desired date)

-
-

වේලාව තෝරන්න (Select the time)

 : 
:

ස්ථානය තෝරන්න (Type and select location)

සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැකත් (සුබ මුහුර්ථ) සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව 05:56:19 am

Sri Lanka standard clock for all astrological needs is 05:56:19 am

2021-06-14 දින ශ්‍රී ලංකාවේ සූර්ය උදාව (Sunrise Time) පෙ.ව. (AM) - සූර්ය බැසීම (Sunset Time) ප.ව. (PM)
දිවා රාහු කාලය (Day time Rahu Kalaya) - - රාත්‍රී රාහු කාලය (Night time Rahu Kalaya) -
Lagna Image Nawamsa Image
Vote us to be the best website in sri lanka
Vote for Porondam.LK via BestWeb.LK
By clicking any above buttons you are agreeing to our terms of use and privacy policy including use of cookies and receive newsletters, account updates and offers sent by porondam.lk