පොරොන්දම් ගැලපීම Sinhala Horoscope Matching Marriage Compatibility | Sri Lanka's Premier Online Astrology Services
පොරොන්දම් ගැලපීම
Marriage Compatibility (Porondam Matching)
ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ අන්තර්ජාල ජ්‍යොතිෂ සේවය  ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓  Sri Lanka's Number One Online Astrology Service  ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓  இலங்கையின் நம்பர் ஒன் இணைய ஜோதிடம் சேவை  ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓  

   © Porondam.lk | porondam.lk@gmail.com
0814545900 | 0777766399 | fb.com/Porondam.lk
ශ්‍රී පංචායුධ ජ්‍යොතිෂ සේවා
Total Charts Created 205853

සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැකත් (සුබ මුහුර්ථ) සඳහා

ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව

2019 ක්වූ මැයි මස 21 වන අඟහරුවාදා සූර්ය උදාව පෙරවරු 05:53 ට සිදු වන අතර රාහු කාලය දිවා රාත්‍රී 02:53 සිට 04:25 දක්වා බල පැවැත්වේ.

© 2008 සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. කතෘ අවසරයකින් තොරව මෙහි කිසිදු බුද්ධිමය දේපලක් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් තුන්වන පාර්ශවයේ යෙදවුමක් සඳහා භාවිතා කිරීම සපුරා තහනම් වේ.