නිවහන පුවත් පොරොන්දම් හඳහන නැකත් ළදරු නාම රාහු කාලය සිහින හුනු පලාපල චාරිත්‍ර සුබ නිමිති අසුබ නිමිති මංගල සේවය
×
නිවහන පුවත් පොරොන්දම් හඳහන නැකත් ළදරු නාම රාහු කාලය සිහින හුනු පලාපල චාරිත්‍ර සුබ නිමිති අසුබ නිමිති මංගල සේවය

පුතුට දුවට ජීවිත කාලයටම අගනා තිළිණය ළදරු නාමයයි

Baby Names Babata lassana sinhala namak unique beautiful app list with meaning sri lanka pdf modern latest new book බබාට නමක් ලස්සන සිංහල ශ්‍රී ලාංකික ළදරු නාම ලදරු නම් ලැයිස්තුව බිළිදු තැබීම 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
සිංහල ළදරු නම් ලැයිස්තුව සදහා අවශ්‍ය තොරතුරු (Details needed for the Sinhala baby names list)


-
-
 : 
:
2021-05-06 11:24 (2021-05-06 11:24)
ඉහත තෝරා ගැනීමට අනුව කේන්දරය වෙනස් වේ
(The Horoscope varies according to the selection above)
 

Tags - බිළිඳු සිංහල අලුත් බබාට නමක් ළදරු ලදරු නම් ලැයිස්තුව නම් තැබීම Baby Names Sinhala Babata lassana Namak new ahubudu modern latest arisen list pdf free pears
Tags - නාමකරණය බිළිදු පුතුට දුවට අර්ථවත් පුතාට දියණියට New PDF Book Latest Free Modern List aryababynames new ahubudu modern latest arisen pdf free pears

Tags - In Sri Lanka, we follow 100% astrological principles to make uncommon and unique beautiful Sinhala Baby Names list arisen app book (Sinhala new modern latest free sri lankan list). These names are gender-based, cultural, traditional, meaningfull and unique. More importantly, Sinhala baby names with meaning (Sinhala Babata namak / Babata lassana Sinhala namak / Sinhala Baby Names / Babata namak Sinhala / Babata lassana namak Sinhala) according to the date of birth and there are optimistic letters that are unique every day then according to the Lagnaand also according to the Nakatha and Nakath Paadaya. "Lagna" or "Ascendant Sign" or "Lagna Rashi" is the first time your soul make contact on Earth after birth. It refers to a position of the sun in the direction of a star that appears on Eastern Horizon. An individual's birth chart is entirely based on Lagna Rashi (Babata lassana namak Sinhala). It controls all the major events of an individual's life like marriage, happiness, groom and bride compatibility, emotions etc. Gana refers to the acoustic energy that forms when the first three letters of a name sound together. While choosing baby names Sinhala (Babata lassana namak Sinhala), one should consider the direct impact of "Gana" on their child. For example, the first name being "Dewa Gana" and the second name being "Jala Gana" gives courage, life, and prosperity to the child. Bad "Gana" can harm your child's life. For example, the first name being "Gini Gana" and the second name being "Waayu Gana" cause grief, calamity, expenses, and mental distress to the child sri lankan arisen app book list pdf pears starting ahubudu. New modern latest free Beautiful and meaningful Baby Names Sinhala Sri Lanka lassana Babata namak Sinhala Babata namak Sri Lanka Sinhalese Babata namak Sri Lanka Babata namak aryababynames පුතුට දුවට අර්ථවත් පුතාට දියණියට බිළිඳු සිංහල අලුත් බිළිදු නාම බබාට නමක් ළදරු ලදරු නම් ලැයිස්තුව නම් තැබීම Baby Names Sinhala Babata lassana Namak සිංහල ළදරු නම් ලැයිස්තුව (Sinhala baby names list)පුතාට දියණියට බිළිදු අරුත්බර ළදරු නම් බබාට නමක් ළදරු නාම ලදරු සිංහලaryababynames පුතුට දුවට අර්ථවත් නම් තැබීම අලුත් ලැයිස්තුවahubudu list pdf පුතුට දුවට අර්ථවත් නම් තැබීම අලුත් ලැයිස්තුව

By clicking any above buttons you are agreeing to our terms of use and privacy policy including use of cookies and receive newsletters, account updates and offers sent by porondam.lk